Spoorvrienden.

Passage uit deze brief (Pagina 5)

Weert-Hamont.
ProRail heeft de opdracht gekregen om de onderzoeksgegevens die de provincie
Limburg heeft aangeleverd te toetsen op juistheid en volledigheid. Op basis van
deze stukken kan ik concluderen dat er nu nog geen volledig inzicht bestaat in
de benodigde maatregelen en bijbehorende kosten. Om de komende tijd verdere
stappen te kunnen zetten richting de realisatie van deze ambitie vanuit het
regeerakkoord, zal ik ProRail de opdracht geven om de ontbrekende informatie in
beeld te brengen zodat er een betrouwbaar beeld ontstaat van de
investeringskosten. Daarnaast laat ik de (maatschappelijke) kosten-batenanalyse
uitwerken. Parallel hieraan start ik een consultatie onder vervoerders voor
deze verbinding om de kosten van de exploitatie te verkennen en zo min mogelijk
tijd te verliezen. Ik zal uw Kamer in het najaar informeren over de uitkomsten
en de vervolgstappen.